Allmänna villkor 

GDPR- General Data Protection Regulation

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679). EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen. Förordningen tillämpas från den 25 maj 2018. 

Behandling av dina personuppgifter!

Här får du information om hur dina personuppgifter behandlas av oss på The Wineagency och vilka rättigheter du har enligt GDPR. Om du av någon anledning inte längre önskar få anpassade erbjudanden kan du när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet precis som tidigare.

Om medlemskapet

Kundklubben ägs och drivs av The Wineagency AB (nedan kallat The Wineagency) tillsammans med Wine World AB. Medlemskapet är gratis. För att bli medlem skall du lämna ditt namn och din e-postadress. Du kan själv registrera ditt medlemskap på The Wineagencys hemsida eller genom andra kanaler som erbjuds av The Wineagency. För att bli medlem i kundklubben måste du ha fyllt 20 år.

Våra medlemsförmåner

Som medlem får du ta del av erbjudanden och information som lämnas via e-post, på The Wineagencys hemsida och via andra kommunikationskanaler. Det är även ditt ansvar att se till att kundklubben har korrekta person- och kontaktuppgifter, för att säkerställa att förmåner, tilldelningar och inbjudningar kommer fram. Du kan uppdatera dina uppgifter genom att kontakta The Wineagency på info@thewineagency.se

Behandling av dina personuppgifter

När du blir medlem i The Wineagencys kundklubb lagras de uppgifter du lämnar i The Wineagencys kunddatabas. The Wineagency kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera medlemskapet för att kunna ge dig anpassade erbjudanden. Behandling av dina personuppgifter för anpassade erbjudanden och direktmarknadsföring sker med stöd av en intresseavvägning baserat på The Wineagencys affärsmässiga och kommersiella intressen. Vi har inga samarbetspartners som får ta del av dina uppgifter.
Utskicken av anpassade erbjudanden aktiveras när du accepterar villkoren att gå med i The Wineagencys kundklubb. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och kommer då inte att få dessa erbjudanden. The Wineagency kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du är medlem i kundklubben. Vid uppsägning av medlemskapet kommer dina personuppgifter att raderas snarast, dock senast inom 3 arbetsdagar efter uppsägningen.

Dina rättigheter

Du kan när som helst aktivera eller avaktivera dig för utskick av våra anpassade erbjudanden och direktmarknadsföring. Du kan även kontakta The Wineagency per telefon eller mejl för att avanmäla detta, samt direkt i våra nyhetsbrev om du vill avsluta nyhetsbreven. Se kontaktuppgifter nedan.

Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som The Wineagency behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du mailar då till: info@thewineagency.se, se även kontaktuppgifter nedan.
Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och (iv) begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format.

Om Du har frågor gällande The Wineagencys behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till The Wineagency, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål om The Wineagencys behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till relevant tillsynsmyndighet.

Mottagare av dina personuppgifter

The Wineagency kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till annat företag för marknadsföringsändamål. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för The Wineagencys räkning, kommer The Wineagency ingå ett avtal med sådana leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.
När det gäller våra nyhetsbrev så samarbetar vi med Wine World AB gällande gemensam kunddatabas och utskick från klubben. Ni kommer även att få separat information gällande GDPR och personuppgiftshantering från Wine World. Önskar du att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet så kommer dina personuppgifter att tas bort från bådas kunddatabaser.

Villkorsändringar för kundklubben

The Wineagency äger rätten att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft 3 arbetsdagar efter att du har underrättats om villkorsändringen. Gällande kundklubbsvillkor finns som tidigare på The Wineagencys hemsida. Om du inte accepterar en villkorsförändring har du möjlighet att när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan.

Uppsägning av ditt medlemskap

Medlemskapet i kundklubben gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Se kontaktuppgifter nedan. The Wineagency kan även säga upp ditt medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet. The Wineagency är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om The Wineagency själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. The Wineagency är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om The Wineagency varit normalt aktsam.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

The Wineagency är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enighet med vad som nämnts ovan. Kontaktuppgifter för The Wineagency är:

The Wineagency AB
Regeringsgatan 109
111 39 Stockholm
Org.nr: 556719-1878
Telefon: 08-660 84 16,

Mejladress: info@thewineagency.se